Ştiri:

Forma finala a legii vânzãrii terenurilor agricole: care sunt paºii de urmat în tranzacþiile pe piaþa funciarãInapoi  
Legea vânzãrii terenurilor agricole a fost aprobatã.
Recolta.eu prezintã forma finalã a legii aprobate de parlamentari, ce va intra în vigoare la 30 de zile dupã publicarea în Monitorul Oficial.


Cine sunt preemptorii


Potrivit "Legii privind unele mãsuri de reglementare a vânzãrii-cumpãrãrii terenurilor agricole situate în extravilan" înstrãinarea, prin vânzare, a terenurilor agricole situate în extravilan se face cu respectarea condiþiilor de fond ºi de formã prevãzute de Codul civil ºi a dreptului de preempþiune al coproprietarilor, arendaºilor, proprietarilor vecini, precum ºi al statului român, prin Agenþia Domeniilor Statului, în aceastã ordine, la preþ ºi în condiþii egale.

Care sant paºii de urmat pentru vânzarea unui teren agricol

1. Înregistrarea ofertei la primãrie. “Vânzãtorul înregistreazã, la primãria din raza unitãþii administrativ-teritoriale unde se aflã terenul, o cerere prin care solicitã afiºarea ofertei de vânzare a terenului agricol situat în extravilan, în vederea aducerii acesteia la cunoºtinþa preemptorilor. Cererea este însoþitã de oferta de vânzare a terenului agricol ºi de documentele doveditoare prevãzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi”.

2. Obligaþia primãriei: afiºarea ofertei de vânzare. "În termen de o zi lucrãtoare de la data înregistrãrii cererii, primãria are obligaþia sã afiºeze timp de 30 de zile oferta de vânzare la sediul sãu ºi, dupã caz, pe pagina de internet a acesteia".

3. Obligaþia primãriei: informarea MADR. "Primãria are obligaþia de a transmite structurii din cadrul aparatului central al Ministerului Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale, respectiv structurilor teritoriale ale acestuia, dupã caz, un dosar care sã cuprindã lista preemptorilor, respectiv copiile cererii de afiºare, ale ofertei de vânzare ºi ale documentelor doveditoare în termen de 3 zile lucrãtoare de la data înregistrãrii cererii".

4. Publicarea ofertei pe site-ul MADR. “În scopul unei transparenþe extinse, în termen de 3 zile lucrãtoare de la înregistrarea dosarului structura centralã (MADR), respectiv structurile teritoriale, dupã caz, au obligaþia sã afiºeze pe site-urile proprii oferta de vânzare, timp de 15 zile”.

5. Obligaþiile titularilor dreptului de preempþiune: manifestarea în scris a intenþiei de cumpãrare: “Titularul dreptului de preempþiune trebuie sã îºi manifeste în scris intenþia de cumpãrare, sã comunice acceptarea ofertei vânzãtorului ºi sã o înregistreze la sediul primãriei unde aceasta a fost afiºatã. Primãria va afiºa, în termen de 24 ore de la înregistrarea acceptãrii ofertei de vânzare, respectiv le va trimite pentru afiºare pe site cãtre structura centralã, respectiv structurile teritoriale, dupã caz”.

- În cazul în care mai mulþi preemptori de rang diferit îºi manifestã în scris intenþia de cumpãrare, la acelaºi preþ ºi în aceleaºi condiþii, vânzãtorul va alege, preemptorul, potenþial cumpãrãtor, ºi va comunica numele acestuia primãriei.

- În cazul în care, mai mulþi preemptori de acelaºi rang îºi manifestã în scris intenþia de cumpãrare ºi niciun alt preemptor de rang superior nu a acceptat oferta, la acelaºi preþ ºi în aceleaºi condiþii, vânzãtorul va alege dintre aceºtia ºi va comunica numele acestuia primãriei.

- În cazul în care, un preemptor de rang inferior oferã un preþ superior celui din oferta de vânzare sau celui oferit de ceilalþi preemptori de rang superior lui care acceptã oferta, vânzãtorul poate relua procedura, cu înregistrarea ofertei de vânzare cu acest preþ, cu preemptorii de rang superior. Procedura se va desfãºura o singurã datã, în termen de 10 zile de la împlinirea termenului de 30 de zile. La expirarea celor 10 zile, vânzãtorul va comunica primãriei numele preemptorului.

6. Obligaþia primãriei: Informarea MADR privind cumpãrarea. În termen de 3 zile lucrãtoare de la comunicarea preemptorilor, primãria are obligaþia sã transmitã structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, dupã caz, datele de identificare a preemptorului ales, potenþial cumpãrãtor, în vederea verificãrii îndeplinirii condiþiilor legale.

7. Vânzarea liberã: "Dacã în termenul de 30 de zile niciunul dintre titularii dreptului de preempþiune nu îºi manifestã intenþia de a cumpãra terenul, vânzarea terenului este liberã, cu respectarea dispoziþiilor prevãzute de prezenta lege ºi a normelor metodologice, urmând ca vânzãtorul sã înºtiinþeze în scris primãria, despre aceasta. Vânzarea liberã a terenului la un preþ mai mic decât cel cerut în oferta de vânzare ori în condiþii mai avantajoase decât cele arãtate în aceasta atrage nulitatea absolutã".

8. Avizul final de la autoritãþile regionale ºi cele naþionale: "Avizul final necesar încheierii contractului de vânzare în formã autenticã de cãtre notarul public sau pronunþãrii de cãtre instanþ¬ã a unei hotãrâri judecãtoreºti care þine loc de contract de vânzare, se emite de cãtre structurile teritoriale pentru terenurile cu suprafaþa de pânã la 30 de hectare inclusiv, iar pentru terenurile cu suprafaþa de peste 30 de hectare, de cãtre structura centralã.

“Verificarea îndeplinirii condiþiilor se va face de cãtre structura centralã, respectiv de cãtre structurile teritoriale de la locul situãrii imobilului, dupã caz, în termen de 5 zile lucrãtoare de la primirea datelor ºi documentelor.  În cazul îndeplinirii condiþiilor legale, în termen de douã zile lucrãtoare de la expirarea termenului pentru verificare, structura centralã, respectiv structurile teritoriale, dupã caz, vor emite avizul necesar încheierii contractului de vânzare-cumpãrare. În cazul în care niciun preemptor nu-ºi manifestã intenþia de cumpãrare prin depunerea ofertei în termenul prevãzut de prezenta lege, nu este necesarã emiterea avizului. În acest caz, contractul de vânzare se încheie pe baza adeverinþei eliberate de primãrie”.

Arendaºul care doreºte sã cumpere terenul agricol situat în extravilan trebuie sã deþinã aceastã calitate pentru terenul respectiv, stabilitã printr-un contract de arendã valabil încheiat ºi înregistrat potrivit dispoziþiilor legale, la momentul afiºãrii ofertei de vânzare la sediul primãriei.

Care sunt atribuþiile Ministerului Agriculturii

a) asigurã publicarea ofertelor de vânzare-cumpãrare pe site-ul propriu;
b) asigurã verificarea exercitãrii dreptului de preempþiune;
c) verificã îndeplinirea condiþiilor legale de vânzare-cumpãrare de cãtre potenþialul cumpãrãtor, prevãzute de prezenta lege;
d) emit avizul necesar încheierii contractului de vânzare-cumpãrare a terenurilor agricole situate în extravilan;
e) înfiinþeazã, gestioneazã ºi administreazã baza de date a terenurilor agricole situate în extravilan, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi;
f) constatã contravenþiile ºi aplicã sancþiunile prevãzute de prezenta lege, prin personalul împuternicit.

Sursa : http://www.recolta.eu/politica-agricola/legislatie/forma-finala-a-legii-vanzarii-terenurilor-agricole-care-sunt-pasii-de-urmat-in-tranzactiile-pe-piata-funciara-24476.html    Total 4 Comentarii
1
  Adaugat de: SKW5umfuj
10 August 2014 (10:19)
NTHKkYh5Ez
Ouvi a Mfasica Passarinho,achei muito bonita e bem inptatreer da,bem escrita tambe9m.Continue no seu trabalho Amorese ve 1 em frente,obedecendo ao IDE do Senhor Jesus!
  Adaugat de: asCotibad91
24 Mai 2016 (04:00)
5lfbskk8
http://cialis-5-mg.top/ - cialis 5 mg http://tretinoin0025cre am.nu/ - cheap tretinoin cream 0.25 http://hydrochlorothiazi de-25mg.ru/ - hydrochlorothiazide http://buylexapro.review/ - lexapro http://zoloft.click/ - bonuses http://motrin.link/ - motrin http://buy-synthroid.ru/ - buy synthroid
  Adaugat de: E0RAMnwxAoT
05 Iunie 2016 (00:51)
90kTW0KkB
veets (33)-The bloodletting hasn’t even begun in NJ yet . The only people that have been wiped out so far are the p oor, the dumb and the new money.Wait until the pain hits the Hallutyvihges. It will, I promise you. I’m seeing t he beginnings of it now.
  Adaugat de: VMu0QOJQ6H
05 Iunie 2016 (01:03)
KoDwvV6kU56C
Just want to give props for keeping this blog updated regrual ly. No idea how you can watch a new film and write up an an alysis nearly everyday, but your readers certainly appreciat e it!
1
    *Toate campurile sunt obligatorii.
  Nume
 
  Titlu
 
  Text
 
NEWSLETTER
  Aboneaza-te la newsletter
  pentru a primi prin e-mail
  ultimile noutati
Opinia Publică
Care ar trebui sa fie prioritãțile instituțiilor statului pentru județul Botoșani ?
Investiții în infrastructurã
Investiții în sãnãtate
Valorificarea turismului rural
Investiții în agriculturã
Atragerea investitorilor strãini în județ
Total voturi: 124
Fotografia Zilei

Epistola întâia cãtre Corinteni a Sfântului Apostol Pavel Cãci cuvântul Crucii, pentru cei ce mor, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. ( I Corinteni 1;18)   citeste tot

Evenimentele Zilei

Sinaxar 23 Iulie În aceasta luna, în ziua a douazeci si treia, pomenirea aducerii moastelor Sfântului Sfintitului Mucenic Foca, episcop de Sinope. Mutarea moastelorr sfantului sfintitului mucenic Foca din Sinope la Constantin citeste tot
www.ghe.ro

www.transformatoaredetensiune.ro

www.aquabotosani.ro

www.comunebotosani.ro

www.imobiliarebt.ro