Ştiri:

Legea nr. 17/2014 privind vânzarea-cumpãrarea terenurilor agricole situate în extravilanInapoi  
Legea nr. 17/2014 privind unele mãsuri de reglementare a vânzãrii-cumpãrãrii terenurilor agricole situate în extravilan ºi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societãþilor comerciale ce deþin în administrare terenuri proprietate publicã ºi privatã a statului cu destinaþie agricolã ºi înfiinþarea Agenþiei Domeniilor Statului, publicatã în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 178 din 12.03.2014 (M.Of. nr. 178/2014).


Parlamentul României adoptã prezenta lege.

TITLUL I
Unele mãsuri de reglementare a vânzãrii-cumpãrãrii terenurilor agricole situate în extravilan

CAPITOLUL I
Dispoziþii generale

Art. 1.
Scopurile prezentei legi sunt:
a) asigurarea securitãþii alimentare, protejarea intereselor naþionale ºi exploatarea resurselor naturale, în concordanþã cu interesul naþional;
b) stabilirea unor mãsuri privind reglementarea vânzãrii-cumpãrãrii terenurilor agricole situate în extravilan;
c) comasarea terenurilor agricole în vederea creºterii dimensiunii fermelor agricole ºi constituirea exploataþiilor viabile economic.

Art. 2.
(1) Terenurile agricole situate în intravilan nu intrã sub incidenþa prezentei reglementãri.
(2) Prevederile prezentei legi se aplicã cetãþenilor români, respectiv cetãþenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaþiul Economic European (ASEE) sau ai Confederaþiei Elveþiene, precum ºi apatrizilor cu domiciliul în România, într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat care este parte la ASEE sau în Confederaþia Elveþianã, precum ºi persoanelor juridice având naþionalitatea românã, respectiv a unui stat membru al Uniunii Europene, a statelor care sunt parte la ASEE sau a Confederaþiei Elveþiene. Cetãþenii ºi persoanele juridice aparþinând unui stat membru al Uniunii Europene sau statelor care sunt parte la ASEE sau Confederaþiei Elveþiene pot achiziþiona teren agricol în România în condiþii de reciprocitate.
(3) Cetãþeanul unui stat terþ ºi apatridul cu domiciliul într-un stat terþ, precum ºi persoanele juridice având naþionalitatea unui stat terþ pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole situate în extravilan în condiþiile reglementate prin tratate internaþionale, pe bazã de reciprocitate, în condiþiile prezentei legi.

CAPITOLUL II
Vânzarea-cumpãrarea terenurilor agricole situate în extravilan

Art. 3.
(1) Terenurile agricole situate în extravilan pe o adâncime de 30 km faþã de frontiera de stat ºi þãrmul Mãrii Negre, cãtre interior, precum ºi cele situate în extravilan la o distanþã de pânã la 2.400 m faþã de obiectivele speciale pot fi înstrãinate prin vânzare-cumpãrare doar cu avizul specific al Ministerului Apãrãrii Naþionale, eliberat în urma consultãrii cu organele de stat cu atribuþii în domeniul siguranþei naþionale, prin structurile interne specializate menþionate la art. 6 alin. 1 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naþionalã a României, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplicã preemptorilor.
(3) Avizele prevãzute la alin. (1) vor fi comunicate în termen de 20 de zile lucrãtoare de la înregistrarea cererii de solicitare de cãtre vânzãtor. Procedura ºi alte elemente privind obþinerea avizului specific al Ministerului Apãrãrii Naþionale se reglementeazã prin normele metodologice de aplicare a legii. În cazul neîndeplinirii acestei obligaþii de a emite avizul, se considerã ca fiind favorabil.
(4) Terenurile agricole situate în extravilan, în care se aflã situri arheologice, în care au fost instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu potenþial arheologic evidenþiat întâmplãtor, pot fi înstrãinate prin vânzare doar cu avizul specific al Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor publice deconcentrate ale acestuia, dupã caz, emis în termen de 20 de zile lucrãtoare de la înregistrarea cererii de solicitare de cãtre vânzãtor. Procedura ºi alte elemente privind obþinerea avizului specific al Ministerului Culturii se reglementeazã prin normele metodologice de aplicare a legii. În cazul neîndeplinirii acestei obligaþii, avizul se considerã ca fiind favorabil.

CAPITOLUL III
Exercitarea dreptului de preempþiune

Art. 4.
(1) Înstrãinarea, prin vânzare, a terenurilor agricole situate în extravilan se face cu respectarea condiþiilor de fond ºi de formã prevãzute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicatã, cu modificãrile ulterioare, ºi a dreptului de preempþiune al coproprietarilor, arendaºilor, proprietarilor vecini, precum ºi al statului român, prin Agenþia Domeniilor Statului, în aceastã ordine, la preþ ºi în condiþii egale.
(2) Prin excepþie de la dispoziþiile alin. (1), înstrãinarea, prin vânzare, a terenurilor agricole situate în extravilan pe care sunt situate situri arheologice clasate se face potrivit prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicatã, cu modificãrile ulterioare.
(3) Solicitarea ºi utilizarea certificatului de carte funciarã în contractele translative de proprietate privind bunurile imobile ºi alte drepturi reale fac pe deplin dovada bunei-credinþe atât a pãrþilor din contract, cât ºi pentru profesionistul instrumentator, cu privire la calitatea de proprietar a vânzãtorului asupra imobilului supus vânzãrii conform descrierii din cartea funciarã.

Art. 5.
(1) În toate cazurile în care se solicitã, în conformitate cu art. 1.669 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicatã, cu modificãrile ulterioare, pronunþarea unei hotãrâri judecãtoreºti care þine loc de contract de vânzare-cumpãrare, este necesar ca antecontractul sã fie încheiat în formã autenticã ºi sã fie îndeplinite condiþiile prevãzute la art. 34 ºi 9 din prezenta lege.
(2) Cererea de înscriere în cartea funciarã a dreptului de proprietate, formulatã în baza hotãrârii judecãtoreºti care þine loc de contract de vânzare, se respinge dacã nu sunt îndeplinite condiþiile prevãzute de prezenta lege.

Art. 6.
(1) Prin derogare de la art. 1.730 ºi urmãtoarele din Legea nr. 287/2009, republicatã, cu modificãrile ulterioare, vânzãtorul înregistreazã, la primãria din raza unitãþii administrativ-teritoriale unde se aflã terenul, o cerere prin care solicitã afiºarea ofertei de vânzare a terenului agricol situat în extravilan, în vederea aducerii acesteia la cunoºtinþa preemptorilor. Cererea este însoþitã de oferta de vânzare a terenului agricol ºi de documentele doveditoare prevãzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(2) În termen de o zi lucrãtoare de la data înregistrãrii cererii, primãria are obligaþia sã afiºeze timp de 30 de zile oferta de vânzare la sediul sãu ºi, dupã caz, pe pagina de internet a acesteia.
(3) Primãria are obligaþia de a transmite structurii din cadrul aparatului central al Ministerului Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale, denumitã în continuare structura centralã, respectiv structurilor teritoriale ale acestuia, denumite în continuare structuri teritoriale, dupã caz, un dosar care sã cuprindã lista preemptorilor, respectiv copiile cererii de afiºare, ale ofertei de vânzare ºi ale documentelor doveditoare prevãzute la alin. (1), în termen de 3 zile lucrãtoare de la data înregistrãrii cererii.
(4) În scopul unei transparenþe extinse, în termen de 3 zile lucrãtoare de la înregistrarea dosarului prevãzut la alin. (3), structura centralã, respectiv structurile teritoriale, dupã caz, au obligaþia sã afiºeze pe site-urile proprii oferta de vânzare, timp de 15 zile.

Art. 7.
(1) Titularul dreptului de preempþiune trebuie ca, în termenul de 30 de zile prevãzut la art. 6 alin. (2), sã îºi manifeste în scris intenþia de cumpãrare, sã comunice acceptarea ofertei vânzãtorului ºi sã o înregistreze la sediul primãriei unde aceasta a fost afiºatã. Primãria va afiºa, în termen de 24 de ore de la înregistrarea acceptãrii ofertei de vânzare, datele prevãzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, respectiv le va trimite pentru afiºare pe site cãtre structura centralã, respectiv structurile teritoriale, dupã caz.
(2) În cazul în care, în termenul de 30 de zile prevãzut la art. 6 alin. (2), mai mulþi preemptori de rang diferit îºi manifestã în scris intenþia de cumpãrare, la acelaºi preþ ºi în aceleaºi condiþii, vânzãtorul va alege, cu respectarea prevederilor art. 4, preemptorul, potenþial cumpãrãtor, ºi va comunica numele acestuia primãriei.
(3) În cazul în care, în termenul de 30 de zile prevãzut la art. 6 alin. (2), mai mulþi preemptori de acelaºi rang îºi manifestã în scris intenþia de cumpãrare ºi niciun alt preemptor de rang superior nu a acceptat oferta, la acelaºi preþ ºi în aceleaºi condiþii, vânzãtorul va alege dintre aceºtia ºi va comunica numele acestuia primãriei.
(4) În cazul în care, în termenul de 30 de zile prevãzut la art. 6 alin. (2), un preemptor de rang inferior oferã un preþ superior celui din oferta de vânzare sau celui oferit de ceilalþi preemptori de rang superior lui care acceptã oferta, vânzãtorul poate relua procedura, cu înregistrarea ofertei de vânzare cu acest preþ, cu preemptorii de rang superior.
(5) Procedura prevãzutã la alin. (4) se va desfãºura o singurã datã, în termen de 10 zile de la împlinirea termenului de 30 de zile prevãzut la art. 6 alin. (2). La expirarea celor 10 zile, vânzãtorul va comunica primãriei numele preemptorului.
(6) În termen de 3 zile lucrãtoare de la comunicarea prevãzutã la alin. (2), (3) ºi (5), primãria are obligaþia sã transmitã structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, dupã caz, datele de identificare a preemptorului ales, potenþial cumpãrãtor, în vederea verificãrii îndeplinirii condiþiilor legale.

În vigoare de la 11.04.2014


[Continuare...]

Legea nr. 17/2014 este accesibilã integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativã realizat de Indaco Systems.

Foto: Sxc.hu


Sursa : http://legestart.ro/legea-nr-172014-privind-vanzarea-cumpararea-terenurilor-agricole-situate-in-extravilan/#!prettyPhoto  

Pe http://www.dadrbt.ro/terenuri-agricole/oferte.html se pot vedea ofertele de vânzare-cumpãrare terenuri agricole din județul Botoșani


    Total 6 Comentarii
1
  Adaugat de: google
25 Februarie 2015 (03:25)
google
Want to see what what it feels like to have a million dollars in bitcoins. My bitcoin donation address is 3FsNSHj1HTvmTiK dr7NAFBpUo7CGVgsHNe lettheloveflow2015@gmail.com
  Adaugat de: 5RQX8DIJx
05 Iunie 2016 (00:12)
Le5fGd6A0i5
I love the look of your website. I recently built mine and I was looking for some design ideas and you gave me a few. Can I ask you whether you deevpoled the website by youself?
  Adaugat de: sVowSaOy
05 Iunie 2016 (02:32)
GJTnb2NopuPB
May08cor dubach mijn naam is ook cor dubachik ben geboren 09091938ik heb jou bericht gelezenen ik constateer dat verli eszeer zwaar is maar het leven gaatdoor.verder wil ik jullie vragen ofhet mogelijk is dat er een weg isdie het wapen van de familie dubach heeft ik ben bezig metgenalogie fam.dubac hhet is moeilijk maar we kunnenhet proberen o een copy van h etwapen te bemachtigenverder qwens ik jullie allemaal veel s terkte en tot horencor duaslhmburitslijnscageratraat 1165625 bm eindhoven
  Adaugat de: 1
17 Mai 2018 (15:41)
1
1
  Adaugat de: nhsi4k1z
17 Mai 2018 (15:41)
nhsi4k1z
nhsi4k1z
  Adaugat de: -1
17 Mai 2018 (15:41)
-1
-1
1
    *Toate campurile sunt obligatorii.
  Nume
 
  Titlu
 
  Text
 
NEWSLETTER
  Aboneaza-te la newsletter
  pentru a primi prin e-mail
  ultimile noutati
Opinia Publică
Care ar trebui sa fie prioritãțile instituțiilor statului pentru județul Botoșani ?
Investiții în infrastructurã
Investiții în sãnãtate
Valorificarea turismului rural
Investiții în agriculturã
Atragerea investitorilor strãini în județ
Total voturi: 124
Fotografia Zilei

Epistola întâia cãtre Corinteni a Sfântului Apostol Pavel Cãci cuvântul Crucii, pentru cei ce mor, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. ( I Corinteni 1;18)   citeste tot

Evenimentele Zilei

Sinaxar 23 Iulie În aceasta luna, în ziua a douazeci si treia, pomenirea aducerii moastelor Sfântului Sfintitului Mucenic Foca, episcop de Sinope. Mutarea moastelorr sfantului sfintitului mucenic Foca din Sinope la Constantin citeste tot
www.ghe.ro

www.transformatoaredetensiune.ro

www.aquabotosani.ro

www.comunebotosani.ro

www.imobiliarebt.ro