Ştiri:

Sinaxar 19 Martie

În aceastã lunã, în ziua a nouãsprezecea, pomenirea sfinþilor mucenici Hrisant ºi Daria.

Hrisant ºi Daria au trãit pe vremea împãratului Numerian. Tatãl lui Hrisant se numea Polemon, avea rangul de senator ºi era de fel din Alexandria, iar Daria era de fel din Atena. Deoarece Hrisant fusese introdus de un oarecare creºtin în tainele cele dumnezeieºti ºi botezat în credinþa creºtinã ºi începuse sã propovãduiascã pe Hristos, tatãl sãu i-a cãutat o fecioarã cu þinuta aleasã ºi frumoasã la înfãþiºare, cu numele Daria, pe care a trimis de au adus-o tocmai de la Atena, cãci socotea cã Hrisant din dragostea faþã de aceastã fecioarã, avea sã se întoarcã de la credinþa creºtinilor. Dupã ce s-au cãsãtorit, Daria, care cunoºtea ce voia tatãl lui Hrisant, nu numai cã nu l-a putut convinge sã se lepede de credinþa lui, ci ea singurã s-a lãsat convinsã de el ºi, mãrturisind soþului ei nelegiuirea pe care încercase sã o facã, a primit Sfântul Botez ºi au trãit mai departe amândoi într-o feciorie desãvârºitã.

Fiind însã pârâþi la prefectul Celerin, acesta i-a dat în seama tribunului militar Claudiu, ca sã-i cerceteze. Iar acesta chinuindu-i cu multe feluri de cazne, la care se gãsea de faþã ºi el cu ai lui, ºi vãzându-le curajul cu care rãbdau chinurile, arãtându-se ei mai presus de ele, s-a schimbat ºi a crezut în Hristos atât el cât ºi soþia lui Ilaria ºi cei doi fii ai lor, Iason ºi Mavru, ºi o datã cu ei ºi toþi soldaþii care se gãseau sub conducerea lui Claudiu, care cu toþii laolaltã au primit cununa muceniciei în ziua a nouãsprezecea a lunii martie. Lui Claudiu, legându-i-se o piatrã de grumaz, a fost aruncat în adânc de apã; fiilor lui ºi celorlalþi ostaºi li s-au tãiat capetele cu sabia. Sfântul Hrisant ºi Daria au fost aruncaþi într-o groapã adâncã ºi, aruncându-se pãmânt de sus asupra lor, au primit acolo sfârºitul lor mucenicesc.

Tot în aceastã zi: pomenirea sfântului Claudiu Tribunul, care, fiind aruncat în mare, s-a sãvârºit; pomenirea sfintei muceniþe Ilaria, soþia lui Claudiu, care prin sabie s-a sãvârºit; pomenirea sfinþilor mucenici Iason ºi Mavru, fiii lui Claudiu Tribunul ºi ai Ilariei, care de sabie s-au sãvârºit.

Sfinþii Mucenici Claudiu Tribunul, soþia sa Ilaria ºi fiii lor Iason ºi Mavru, împreunã cu preotul Diodor ºi diaconul Marian, au suferit împreunã cu Sfinþii Hrisant ºi Daria.

Tribunul Claudiu a îmbrãþiºat el însuºi pe Hristos acceptând botezul împreunã cu soþia sa Ilaria, cu fiii sãi Iason ºi Mavru ºi cu toþi ai casei, chiar ºi soldaþii. Când împãratul Numerian (283-284) a aflat de acest lucru, a dat ordin ca toþi sã fie executaþi. Sf. Claudiu a fost înecat în mare iar copiii ºi soldaþii sãi au fost decapitaþi. Creºtinii au înmormântat sfintele moaºte ale mucenicilor într-o peºterã, unde Sf. Ilaria mergea deseori la rugãciune. Într-o zi, fiind urmãritã, Ilaria a fost prinsã ºi dusã spre a fi chinuitã. Sfânta i-a rugat sã o lase puþin sã se roage ºi apoi ºi-a dat sufletul întru Domnul. Un servitor a îngropat-o în aceeaºi peºterã unde era ºi familia sa.

Tot în aceastã zi, pomenirea sfinþilor Diodor preotul ºi Marian diaconul, care, fiind închiºi într-o peºterã, s-au sãvârºit.

Sfinþii Diodor preotul ºi Marian diaconul au suferit ºi ei mucenicie împreunã cu Sfinþii Hrisant ºi Daria.

Într-o peºterã lângã locul execuþiei, creºtinii s-au adunat ca sã cinsteascã prãznuirea morþii sfinþilor mucenici. Ei au fãcut slujbe ºi s-au împãrtãºit cu Sfintele Taine. Dar, auzind de faptele lor, autoritãþile pãgâne au venit la peºterã ºi au închis gura peºterii astfel încât cei dinãuntru au primit ºi ei cununa muceniciei. Doi dintre cei martirizaþi în peºterã sunt Sfinþii Diodor preotul ºi diaconul Marian.

Tot în aceastã zi, pomenirea sfântului mucenic Panhariu.

Pe când împãrãþeau în vechea Romã împãraþii Diocleþian ºi Maximian, toatã lumea era plinã de înºelãciunea cea idoleascã, iar dacã cineva mãrturisea pe Hristos, nu numai cã i se rãpea toatã averea, ci îºi gãsea pe deasupra ºi moartea în tot felul de chinuri. Pe atunci trãia ºi un oarecare Panhariu, din þinutul Usanilor ºi anume din cetatea Vilapatis. Acesta se trãgea din strãmoºi creºtini ºi era un bãrbat înalt de staturã ºi frumos la înfãþiºare. Venind el la Roma, în scurtã vreme a ajuns printre cei mai de aproape slujitori ai lui Diocleþian, care fãcându-l mai mare peste cei de sub el, îl iubea în chip deosebit. Pentru toate acestea ºi mai ales pentru dragostea care se statornicise între el ºi împãrat, Panhariu s-a lepãdat de credinþa în Hristos ºi a împãrtãºit întru totul toate credinþele ºi toate cugetele împãratului. Iar împãratul a orânduit ca Panhariu sã primeascã lefuri anuale ºi venituri de tot felul, pe unele dintre ele cu hrisoave în regulã, iar pe altele numai cu porunca împãrãteascã, ºi sã dobândeascã toate acestea pentru ca sã fie om cu vazã ºi sã se bucure de toatã cinstea ºi odihna.

Auzind acestea fericita lui mamã ºi sora lui, au cãutat mai întâi sã-i readucã în suflet frica de Dumnezeu ºi sã-l sfãtuiascã prin scrisori. Apoi s-au silit sã-l facã sã cunoascã fãgãduinþa aceea minunatã pe care o primeau, în legãturã cu înfricoºãtoarea Judecatã, cei care cunoºteau pe Domnul; dupã cum, iarãºi s-au silit sã-l facã sã nu uite pedeapsa care îi aºteaptã acolo pe acei care în viaþa aceasta tãgãduiesc Dumnezeirea cea adevãratã. ªi i-au mai reamintit în scrisorile lor cã chiar dacã cineva ar dobândi toatã lumea aceasta ºi-ºi va pierde sufletul, nici un câºtig nu va fi vreodatã vrednic ca sã-l despãgubeascã de pierderea sufletului sãu. Primind deci scrisori de felul acesta de la mama lui ºi citindu-le, ºi-a revenit în sine ºi a început sã se jeleascã cu amar; ºi cãzând la pãmânt, striga: "Miluieºte-mã, Doamne, Atotþiitorule, ºi nu mã ruºina pe mine, robul Tãu, înaintea îngerilor ºi a oamenilor, ci îndurã-Te de mine, pentru mare mila Ta".

Când unii dintre cei din palat l-au vãzut jelindu-se ºi rostind asemenea cuvinte, au încunoºtinþat de îndatã pe împãrat, care a zis: "ªtiaþi cã Panhariu, sachelarul ºi scriniarul împãrãþiei a cãzut în religia galileenilor?" "Deci, spuneþi-mi voi, slujitorilor, ce trebuie sã fac cu el?" Iar aceia i-ai zis: "Porunceºte, împãrate, sã fie dezbrãcat ºi biciuit în teatru, iar dupã aceasta sã fie trimis guvernatorului din Nicomidia, ca sã fie pedepsit mai departe de el acolo, ca nu cumva sã ne facem ºi noi vinovaþi de sângele lui, de vreme ce el este iubit de tine". Sfatul acesta a plãcut împãratului, care încã îl iubea foarte mult ºi care nu voia sã fie de faþã la moartea lui. Astfel aducându-l în teatru, l-au bãtut acolo grozav de rãu; apoi, împãratul, dând pe sfânt în mâna soldaþilor, a poruncit sã se facã scrisoare cãtre guvernatorul Nicomidiei, ca mai înainte de moarte sfântul sã fie supus la tot felul de chinuri.

Ajungând la Nicomidia ºi guvernatorul de aici, grãbindu-se, a dat poruncã sã fie omorât. Deci, dupã ce el ºi-a fãcut rugãciunea, cãlãii au tãiat capul mucenicului lui Hristos Panhariu, în ziua a nouãsprezecea a lunii martie, la Nicomidia.

Tot în aceastã zi, pomenirea sfântului noului mucenic Dimitrie Strungarul, care a mãrturisit la anul 1564, ºi care de sabie s-a sãvârºit.

Cu ale lor sfinte rugãciuni, Doamne, miluieºte-ne ºi ne mântuieºte pe noi. Amin.

Sursa : http://www.calendar-ortodox.ro 


- 1826 s-a nascut politicianul Nicolae Hurmuzaki

- 1865 a murit scriitorul Nicolae Filimon

- 1888 demisia guvernului Ion C. Bratianu

- 1917 s-a nascut compozitorul Dinu Lipatti

- 1926 s-a nascut politicianul Nicolae Cerveni

- 1936 s-a nascut actrita Ursula Andress

- 1941 s-a nascut sociologul Virgil Magureanu

- 1948 s-a nascut politicianul Dan Ioan Popescu

- 1955 s-a nascut actorul Bruce Willis

- 1958 a fost infiintat Parlamentul European

- 1965 a murit politicianul Gheorghe Gheorghiu-Dej

- 2009 a murit cantaretul Ion Dolanescu
NEWSLETTER
  Aboneaza-te la newsletter
  pentru a primi prin e-mail
  ultimile noutati
Opinia Publică
Care ar trebui sa fie prioritãțile instituțiilor statului pentru județul Botoșani ?
Investiții în infrastructurã
Investiții în sãnãtate
Valorificarea turismului rural
Investiții în agriculturã
Atragerea investitorilor strãini în județ
Total voturi: 124
Fotografia Zilei

Epistola întâia cãtre Corinteni a Sfântului Apostol Pavel Cãci cuvântul Crucii, pentru cei ce mor, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. ( I Corinteni 1;18)   citeste tot

Evenimentele Zilei

Sinaxar 14 Aprilie În aceastã lunã, în ziua a paisprezecea, pomenirea celui între sfinþi pãrintelui nostru Martin Mãrturisitorul, papã al Romei. Acest sfânt a trãit pe vremea împãrãþiei lui Constantin, cel porecl citeste tot
www.ghe.ro

www.transformatoaredetensiune.ro

www.aquabotosani.ro

www.comunebotosani.ro

www.imobiliarebt.ro