Ştiri:

Sinaxar 3 Aprilie

În aceastã lunã, în ziua a treia, pomenirea preacuviosului pãrintelui nostru Nichita Mãrturisitorul, egumenul Mãnãstirii Midichiei.

Sf. Nichita Mãrturisitorul s-a nãscut în Cezareea Bitiniei (nord-vestul Asiei Mici) într-o familie evlavioasã. Mama lui s-a stins din viaþã la opt zile de la naºterea sa iar Filaret, tatãl lui, s-a cãlugãrit. Copilul a rãmas în grija bunicii care l-a crescut într-un adevãrat spirit creºtin. Încã din copilãrie, Sf. Nichita frecventa biserica ºi a devenit ucenic al pustnicului ªtefan. Cu binecuvântarea sa, Sf. Nichita s-a dus la Mãnãstirea Mydicia unde egumen era Sf. Nichifor (13 martie).

Dupã ºapte ani de viaþã sfântã la mãnãstire, cunoscut pentru regulile drastice impuse în viaþa monahalã a mãnãstirii, Sf. Nichita a fost hirotonit preot. Sf. Nichifor, cunoscînd viaþa curatã a tânãrului cãlugãr, i-a încredinþat conducerea mãnãstirii atunci când el însuºi s-a îmbolnãvit.

Nedoritor de putere, Sf. Nichita s-a dãruit iluminãrii ºi bunãstãrii mãnãstirii sale, cârmuind pe fraþi prin propriul sãu exemplu de viaþã. Curând, viaþa sfântã a vieþuitorilor a atras la mãnãstire mulþi oameni cãutînd mântuire. Dupã mai mulþi ani, numãrul cãlugãrilor a crescut la o sutã.

La plecarea cãtre cele sfinte a Sf. Nichifor, fraþii l-au vrut toþi ca egumen pe Sf. Nichita.

Domnul l-a dãruit pe Sf. Nichita cu harul facerii de minuni. Prin rugãciunile sale un copil surdo-mut ºi-a recãpãtat graiul; douã femei posedate s-au vindecat; un om ºi-a recãpãtat minþile ºi mulþi alþi bolnavi s-au vindecat de rãnile lor.

În acei ani, sub împãrat Leon Armeanul (813-820), erezia iconoclastã a renãscut ºi s-au înteþit din nou opresiunile. Episcopi ortodocºi erau scoºi din funcþie ºi exilaþi. În 815 la Constantinopol s-a întrunit un consiliu al ereticilor în cadrul cãruia s-a hotãrât alungarea Patriarhului Nichifor (806-815), alegînd în locul sfinþiei sale un mirean eretic pe nume Teodot. De asemenea, episcopii ortodocºi exilaþi au fost înlocuiþi cu eretici.

Împãratul i-a adunat pe toþi capii monahali încercînd sã-i aducã la eretismul iconoclast. Printre ei se afla ºi Sf. Nichita, care a stat drept în credinþa sa. Urmînd exemplul sãu, toþi ceilalþi au rãmaºi credincioºi cinstirii sfintelor icoane. Astfel, toþi aceia au fost aruncaþi în temniþã. Sf. Nichita a rãbdat toate chinurile cu curaj ºi i-a încurajat în dreapta credinþã ºi pe ceilalþi prizonieri.

Vãzînd acestea, împãratul ºi falsul patriarh Teodot au încercat sã-i pãcãleascã pe episcopii ortodocºi ºi pe cei rãmaºi credincioºi învãþãturii ortodoxe, spunîndu-le cã vor fi eliberaþi cu o singurã condiþie, ºi anume sã primeascã Sfânta Împãrtãºanie din mâna pseudo-patriarhului Teodot.

Multã vreme sfântul nu a vrut sã se împãrtãºeascã cu un eretic dar a cedat rugãminþilor fierbinþi ai celorlaþi. Sf. Nichita a intrat în bisericã unde erau puse sfintele icoane pentru înºelare ºi a acceptat împãrtãºania.

Dar când s-a întors la mãnãstirea sa, a vãzut cã nu s-a renunþat la persecuþia împotriva icoanelor ºi s-a cãit pentru fapta sa. Întors la Constantinopol, a denunþat cu tãrie erezia iconoclastã ignorînd ameninþãrile împãratului.

Sf. Nichita a fost aruncat în temniþã din nou, unde a stat ºase ani, pânã la moartea împãratului Leon Armeanul. Îndurînd foame ºi muncã silnicã Sf. Nichita a fãcut minuni cu puterea rugãciunii, ºi anume conducãtorul Frigiei a eliberat doi captivi fãrã a cere rãscumpãrare ºi trei naufragiaþi pentru care s-a rugat sfântul, au fost aruncaþi pe mal de valuri.

Sf. Nichita s-a sãvârºit întru Domnul în 824 fiind înmormântat la mãnãstire cu mare cinste. Mai târziu, sfintele moaºte au devenit o adevãratã sursã de tãmãduiri pentru toþi care veneau sã se închine cu credinþã la mormântul sfântului mãrturisitor.

Tot în aceastã zi, pomenirea sfântului mucenic Elpidifor.

Tot în aceastã zi, pomenirea sfântului mucenic Diu.

Tot în aceastã zi, pomenirea sfîntului mucenic Vitonie.

Tot în aceastã zi, pomenirea sfântului mucenic Galic.

Tot în aceastã zi, pomenirea preacuviosului pãrintelui nostru Ilirie din Muntele Mirsiona.

Tot în aceastã zi, pomenirea sfântului noului mucenic Pavel Rusul, care a fost slobozit din robie ºi a suferit mucenicia în Constantinopol, la anul 1683, de sabie sãvârºindu-se.

Cu ale lor sfinte rugãciuni, Doamne, miluieºte-ne ºi ne mântuieºte pe noi. Amin.

 Sursa : http://www.calendar-ortodox.ro
NEWSLETTER
  Aboneaza-te la newsletter
  pentru a primi prin e-mail
  ultimile noutati
Opinia Publică
Care ar trebui sa fie prioritãțile instituțiilor statului pentru județul Botoșani ?
Investiții în infrastructurã
Investiții în sãnãtate
Valorificarea turismului rural
Investiții în agriculturã
Atragerea investitorilor strãini în județ
Total voturi: 124
Fotografia Zilei

Epistola întâia cãtre Corinteni a Sfântului Apostol Pavel Cãci cuvântul Crucii, pentru cei ce mor, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. ( I Corinteni 1;18)   citeste tot

Evenimentele Zilei

Sinaxar 14 Aprilie În aceastã lunã, în ziua a paisprezecea, pomenirea celui între sfinþi pãrintelui nostru Martin Mãrturisitorul, papã al Romei. Acest sfânt a trãit pe vremea împãrãþiei lui Constantin, cel porecl citeste tot
www.ghe.ro

www.transformatoaredetensiune.ro

www.aquabotosani.ro

www.comunebotosani.ro

www.imobiliarebt.ro